Napi igék

Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Mert nagy Isten az Úr. (Zsolt 95,2-3)

A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját. (Róm 15,5-6)

ApCsel 14,8-18 • Jel 2,1-7

Jóllakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok az országban. (3Móz 26,5b)

Jézus mondja: Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. (Jn 10,10)

Jer 17,13-17 • Jel 1,9-20

Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag? Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. (Jer 9,22-23)

Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg. (Gal 6,3-4)

Mt 8,14-17 • Jel 1,1-8

Miért vádoltad [Istent] azzal, hogy egyetlen szóra sem felel? Hiszen szól az Isten így is meg úgy is, de az emberek nem törődnek vele. (Jób 33,13-14)

Ekkor [a tanítványok] így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat? (Lk 24,32)

Lk 13,10-17 • Gal 6,11-18

Nem tántorodom meg, mert [az Úr] a jobbomon van. (Zsolt 16,8)

Hit által hagyta el [Mózes] Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. (Zsid 11,27)

Lk 5,12-16 • Gal 6,1-10

Jónátán… elment Dávidhoz…, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. (1Sám 23,16)

Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. (Ef 4,3)

2Móz 15,22-27 • Gal 5,16-26

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 19. (HÁLAADÓ) VASÁRNAP

Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. (Zsolt 145,15)

Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem ismerték fel, hogy én viselem gondjukat. (Hós 11,3)

A mi Urunk hosszútűrését pedig üdvösnek tartsátok. (2Pt 3,15)

Lk 12(13-14)15-21 • 2Kor 9,6-15 • Zsolt 65

Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. (Zsolt 111,1)

Tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. (Kol 3,16)

Mt 5,17-24 • Gal 5,1-15

Ez lesz a békesség! (Mik 5,4a)

Maga a békesség ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal! (2Thessz 3,16)

Jel 2,8-11 • Gal 4,21-31

Ne legyen köztetek olyan gyökér, amely mérget és ürmöt terem! (5Móz 29,17b)

Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef 4,31-32)

Gal 5,13-18 • Gal 4,8-20

Események