Napi igék

Izráelt megszabadítja az Úr örökké tartó szabadítással; nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha, soha többé. (Ézs 45,17)

Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. (Jak 5,8)

Énekek 8,4-7 • Gal 4,1-7

Saul így szólt Dávidhoz: Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára? Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem! (1Sám 24,20)

Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az Úton. (Mt 5,25)

Mk 3,31-35 • Gal 3,19-29

OKTÓBER

Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. (Zsolt 38,10)

Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá! (Zsolt 90,17)

Jézus mondja: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, s én őbenne, az terem sok gyümölcsöt. (Jn 15,5)

Mt 6,1-4 • Gal 3,15-18

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 18. VASÁRNAP

Azt a parancsot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. (1Jn 4,21)

Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. (Zsolt 118,5)

[Krisztus Jézusban] van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. (Ef 3,12)

Mk 12,28-34 • Róm 14,17-19 • Zsolt 56

Ne féljetek, legyetek erősek! (Zak 8,13b)

Pál így szólt az utasokhoz: Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. (ApCsel 27,23-24)

Lk 10,17-20 • Gal 3,1-14

Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,20)

Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. (Mt 6,8)

Zsid 12,1-3 • Gal 2,11-21

Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele…, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok köztetek. (Hós 11,8c-9)

De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. (Róm 5,20b)

ApCsel 5,34-42 • Gal 2,1-10

[Az Úr] megőrzi lábad a csapdától. (Péld 3,26)

De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. (Róm 8,37)

Lk 7,1-10 • Gal 1,11-24

Az Úr így szólt Jákóbhoz: Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. (1Móz 28,15b)

Hit által áldotta meg a haldokló Jákób József mindegyik fiát. (Zsid 11,21)

Jak 1,1-6(7-11)12-13 • Gal 1-6-10

Elhalmoz téged javaival Istened, az Úr, kezed minden munkájában. (5Móz 30,9)

Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. (Fil 2,13)

Zsid 11,1-7(8-10) • Gal 1,1-5

Események