Napi igék

ADVENT 1. VASÁRNAPJA

Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (zak 9,9b)

Így szól az én Uram, az Úr: Térjetek meg, forduljatok el bálványaitoktól! (Ez 14,6)

Az írástudó ezt mondta [Jézusnak]: Úgy van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más;és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál. (Mk 12,32-33)

Mt 21,1-9 • Róm 13,8-12(13-14) • Zsolt 24

DECEMBER

Amikor meglátták a [csillagot], igen nagy volt az örömük. (Mt 2,10)

Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten! (Zsolt 70,5)

Az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket [Jézus] vitt véghez. (Lk 13,17)

Jel 21,10-14.21-27 • Ézs 7,10-17

Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, áldott leszel jártodban-keltedben. (5Móz 28,1.6)

Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük: Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. (ApCsel 16,9-10)

Zsid 13,10-16 • Ézs 7,1-9

Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok! (Zsolt 39,5)

Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. (Jel 1,17-18)

1Thessz 5,9-15 • Ézs 6,1-13

Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad: Ott lesz az én nevem! (1Kir 8,29)

Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. (Ef 2,19)

1Kor 3,9-15 • Ézs 5,8-24

Oszd meg a kenyeredet az éhezővel! (Ézs 58,7)

A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. (Zsid 13,16)

1Pt 1,13-21 • Ézs 5-1-7

Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet. (Zsolt 146,9)

Mária mondta: Megalázottakat emelt fel; éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról. (Lk 1,52-54)

Zsid 12,18-25 • Ézs 4,2-6

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ (ÖRÖK ÉLET) VASÁRNAP

Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. (Lk 12,35)

Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! (Zsolt 96,1)

Íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé! (Jel 7,9-10)

Mt 25-1-13 • Jel 21,1-7 • Zsolt 90

Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. (Zsolt 103,6)

Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről. (Jel 21,3-4)

Jel 20,11-15 • Ézs 3,1-15

Nem olyan-e az én igém, mint a tűz – így szól az Úr -, vagy mint a sziklazúzó pöröly? (Jer 23,29)

Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. (ApCsel 4,31)

Zsid 13,17-21 • Ézs 2,6-22

Események