Napi igék

Nem megy le többé a napod, és a holdad sem fogy el, mert az Úr lesz örök világosságod. (Ézs 60,20)

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő  reménységre. (1Pt 1,3)

Lk 12,42-48 • ApCsel 26,1-23

Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából. (Ézs 12,3)

Jézus így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. (Jn 7,37-38)

Jer 1,11-19 • ApCsel 25,13-27

Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. (Zsolt 34-20)

Pál írja: Miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát sok küzdelemben. (1Thessz 2,2)

1Kor 9,16-23 • ApCsel 25,1-12

Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak! (Ám 5,24)

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. (2Kor 9,10)

1Kor 10,23-31 • ApCsel 24,22-27

Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek. (Zsolt 81,8a)

Odament [Jézushoz] egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: Ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus megszánta, kezét nyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. (Mk 1,40-42)

Ef 5,15-20 • ApCsel 24,1-21

Szeressétek az Urat, a ti Isteneteket, és mindenben az ő útjain járjatok. (Józs 22,5)

Pál írja: Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára. (Fil 1,9-10)

1Kir 3,16-28 • ApCsel 23,12-35

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 9. VASÁRNAP

Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b)

Közel van az Úr a megtört szívűekhez és a sebzett lelkűeket megsegíti. (Zsolt 34,19)

Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és azt mondta: Testvérem, Saul! Az Úr az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. (ApCsel 9,17)

Mt 25,14-30 • Fil 3,7-11(12-14) • Zsolt 14

Uram, te vagy az Isten, és igazak a te ígéreteid. (2Sám 7,28a)
Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. (Lk 21,33)
Fil 2,12-18 • ApCsel 23,1-11

Isten azt monda Nóénak és fiainak: Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van…: nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. (1Móz 9,9-11)
Isten… ránk bízta a békéltetés igéjét. (2Kor 5,19)
1Pt 3,8-17 • ApCsel 22,22-30

Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. (Zsolt 34,9)
Jézus mondja: Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. (Jn 6,51)
1Kor 12,27-13,3 • ApCsel 22,1-21

Események