Napi igék

Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, Uram, az én Istenem! (Jer 31,18b)

Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. (Ef 4,23)

5Móz 26,1-11 • 3Jn 1-15

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 14. VASÁRNAP

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2)

Esznek az alázatosak, és jóllaknak, dicsérik az urat, akik őt keresik. (Zsolt 22,27a)

Jézus mondja: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (Jn 6,35)

Lk 17,11-19 • Róm 8,(12-13)14-17 • Zsolt 146

SZEPTEMBER

[Isten] szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig, amelyeket megalkotott. (Préd3,11)

Ne sanyargasd a jövevényt, hiszen ti ismeritek a jövevény életét, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. (2Móz 23,9)

[József] pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. (Mt 2,14)

Júd 1,2.20-25 • 2Jn 1-13

Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt: Itt vagyok. (1Sám 3,4)

[Jézus] meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; és azonnal elhívta őket, azok pedig…elmentek őutána. (Mk 1,19-20)

Jak 2,5-13 • 1Jn 5,13-21

Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Meghallottam Izráel fiainak a zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk: Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek. (2Móz 16,11-12)

András…így szólt [Jézushoz]: Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: Ültessétek le az embereket! (Jn 6,8-10a)

ApCsel 4,32-37 • 1Jn 5,6-12

Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha nem hallgassanak, se nappal, se éjjel! (Ézs 62,6)

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. (ApCsel 1,8)

5Móz 24,(10-13)17-22 • 1 Jn 5,1-5

Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! (Zsolt 97,1)

Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet? (Jel 15,3-4)

Ám 5-4-15 • 1Jn 4,7-21

Hűségesen terelgeted e megváltott népet. (2Móz 15,13)

Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. (Ef 5,2)

Mt 12,1-8 • 1Jn 4,1-6

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 13. VASÁRNAP

Jézus Krisztus mondja: Valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. (Mt 25,40)

Mert egyenesek az Úr útjai: az igazai járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. (Hós 14,10b)

Ügyeljünk arra hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. (Zsid 10,14)

Lk 10,25-37 • 1Jn 4,7-12 • Zsolt 93

Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 8Zsolt 51,5)

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,9)

Ézs 57,15-19 • 1Jn 3,19-24

Események