Napi igék

Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. (Zak 3,4b)

A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! (Lk 15,21-22)

Mt 12,15-21 • 1Jn 3,11-18

Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura! (Zsolt 84,2)

Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,20)

Jak 5,13-16 • 1Jn 3,1-10

[Uram,] nagy irgalmaddal mégsem semmisítetted meg és nem hagytad el [népedet]. (Neh 9,31)

Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk. (Kol 1,3)

ApCsel 9,31-35 • 1 Jn 2,18-29

Istenünk, az Úr… ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától! (1Kir 8,67)

[A tanítványok] elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. (Mk 16,20)

Mk 3,1-10(11-12) • 1Jn 2,12-17

Megörvendeztette őket az Úr. (Ezsd 6,22)

Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben.

(ApCsel 4,46) Mt 9,27-34 • 1Jn 2,7-11

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 12. VASÁRNAP

A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. (Ézs 42,3)

Az Úr elküldött [engem, hogy]… hirdessen az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját. (Ézs 61,1-2)

Pál írja: Munkatársai vagyunk örömötöknek. (2Kor 1,24)

Mk 7,31-37 • ApCsel 9,1-9(10-20) • Zsolt 41

Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat! (Józs 24,16)

Gyökerezzetek meg és épüljetek fel [Krisztusban], erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. (Kol 2,7)

Ézs 26,1-6 • 1Jn 2,1-6

Az Úr ezt mondta: Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egyik éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én pedig ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost? (Jón 4,10-11)

Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. (1Kor 10,24)

Lk 22,54-62 • 1Jn 1,5-10

Én, az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. (Ézs 48,17)

Az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. (2Tim 2,7)

1Pt 5,1-5 • 1Jn 1,1-4

Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál. (Péld 18,10)

Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható. (Jel 1,8)

Jn 8,3-11 • Jn 10,31-42

Események