Napi igék

Isten nagy örömöt szerzett nekik. Az asszonyok és gyermekek is örvendeztek; messzire elhallatszott, hogy mennyire örvendeznek Jeruzsálemben. (Neh 12,43)

Pál írja: Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! (Fil, 4,4)

1Jn 3,19-24 • Jel 9,13-21

NOVEMBER

És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. (Jel 21,2)

Magasztallak a nagy gyülekezetben, hatalmas nép között dicsérlek. (Zsolt 35,18)

És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil 2,11)

Jel 3,14-22 • Jel 9,1-12

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE

Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

Mózes így esedezett az Úrhoz: [Uram], fékezd meg izzó haragodat, szánd meg népedet, és ne hozd rá ezt a bajt! (2Móz 32,12b)

Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. (Róm 8,34)

Mt 5,1-10(11-12) • Róm 3,21-28 • Jel 8,6-13

Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úrtól való a döntést. (Péld 16,33)

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. (Mt 6,33)

Róm 3,9b-20 • Jel 8,1-5

Övezd fel derekadat és indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok! (Jer 1,17a)

Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, s magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. (Ef 6,14-15)

Hós 12,1-7 • Jel 7,9-17

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 22. (BIBLIA-) VASÁRNAP

Nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. (Zsolt 130,4)

Az Úr ezt mondta Abrámnak: Megáldalak…, és áldás leszel. (1Móz 12,2)

Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. (1Pt 3,9)

Mt 18,21-35 • Fil 1,3-11 • Zsolt 143

Ne kövessetek más isteneket, ne tiszteljétek és ne imádjátok őket! Ne bosszantsatok engem kezetek csinálmányaival. (Jer 25,6)

Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. (Zsid 12,1-2)

2Tim 2,1-5(6) • Jel 7,1-8

Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, istenem, örökké! (Zsolt 73,26)

Aznap éjjel pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: Bízzál! (ApCsel 23,11)

Lk 22,49-53 • Jel 6,9-17

Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végiggondolom mindet tettedet, elmélkedem dolgaidon. (Zsolt 77,12-13)

Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. (Lk 2,19)

3Móz 19,1-3.13-18 • Jel 6,1-8

Hiszen nem istenek azok, akiket istenként készít magának az ember! (Jer 16,20)

Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik. (Kol 2,8)

1Móz 13,5-12(13-18) • Jel 5,6-14

Események