Gyülekezeti hírlevél

Az EMMAUS Gyülekezet jeles alkalmak és ünnepek idején saját hírlevelet bocsájt ki nyomtatott formában, melyben híreinket és gondolatainkat osztjuk meg Önökkel. A hírlevelek .pdf formátumban elérhetőek, a letöltés után Firefox és Chrome böngészők automatikusan meg tudják jeleníteni.

 • 2022. 06. 05. - Pünkösdi hírlevél

  Pünkösdi áhitat

  Ne higgy minden léleknek! Vigyázz, lelki táplálékod életet vagy halált okoz! János apostol féltő szeretettel fordul a hitben elindult emberekhez, felhívja a figyelmüket arra, nem minden hit jó hit. Mindig aktuális ezen elgondolkozni, amikor hitről, a Szentlélek munkájáról beszélünk...

 • 2021. 12. 24. - Adventi hírlevél

  Ádventi áhitat- IDE jött! – ÉRTEM jött!

  „Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért JÖTT EL a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.” 1 Tim 1, 15

  Karácsony örömhíre, hogy Jézus, az Isten Fia eljött a földre, hogy megváltson bennünket bűneinkből. Hogy áldott földi életet élhessünk Vele, és örök életet nyerjünk. A karácsonyi gyülekezeti lap olvasói ezt mind el tudják mondani...

 • 2021. 04. 04. - Húsvéti hírlevél

  „…én élek, és ti is élni fogtok.” Jn 14,19

  Jézus mondata nagycsütörtökön hangzik el, az utolsó vacsorát követően. Egészen pontosan tudja, mi vár rá. Júdás hamarosan elárulja, Péter megtagadja, magányosan kell végig járnia a szenvedés útját. Beteljesedik mindaz, amiről Ézsaiás próféta jövendölt: megvetetten, emberektől elhagyottan, fájdalmak között hordozza a vétkeink miatt kapott sebeket...

 • 2020. 12. 24. - Karácsonyi hírlevél

  „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” Jn 1,14

  Jézus maga az Ige. Az a szent Ige, ami az Atya szájából származik. A prófétákon keresztül szólt csak korábban, de innentől egészen máig személyesen.

 • 2020. 05. 31. - Pünkösdi hírlevél

  Pünkösd, A Szentlélek kitöltetésének ünnepe. Ezt általában tudják a templomba járók, de azt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Kicsoda a Szentlélek, mit jelent az, hogy kitöltetett? Be kell vallanunk, hogy az Isten Lelke, egyáltalán a Lélek = Szellem (Pneuma) milyen valóság, hogy kell elképzelnünk.

 • 2020. 04. 05. - Húsvéti hírlevél

  FELTÁMADT AZ ÚR!

  A teremtés óta, amióta világ a világ, annál nagyobb hír nem hangzott még el, mint ami a címben szerepel. Ha ezt a hírt komolyan venné a világ, alapjaiban változna meg az emberiség élete.

 • 2017. 06. 04. - Pünkösdi hírlevél

  Küldd el a Pártfogót, mert hitetlen a szívünk. (Jn. 14, 12-24)
  „Én pedig kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót ad néktek.”

  Pünkösd
  Az őskeresztyének legnagyobb ünnepe volt a húsvét után. Manapság pedig a leginkább elhanyagolt nagy ünnepünk. Mert az emberek többsége nem érti Pünkösd lényegét...

 • 2017. 04. 16. - Húsvéti hírlevél

  A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, oda méne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért és méne Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt.

 • 2016. 12. 24. - Karácsonyi hírlevél

  Karácsony
  „Mert egy Gyermek születik nékünk” Lk. 18,15-17; Ézs. 9, 4-5

  Van-e megoldás?
  Különös éjszaka volt az, amikor tetszett Istennek beteljesíteni évezredes ígéretét, hogy testben jelenik meg közöttünk a Krisztus, aki megoldja az ember problémáját.

 • 2016. 05. 15. - Pünkösdi hírlevél

  „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” Jn 14,26-27

 • 2016. 03. 27. - Húsvéti hírlevél

  Ijesztően nagy kegyelem
  „Csendesedjetek el és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” (Zsolt 46,11a)
  „Te jó ég, mi fog következni ezek után?” – Ha Jézus feltámadásának a csodájára egy pillanatig nem úgy tekintünk, mint a kulcsfontosságú kirakósdarabra Isten tökéletesen kidolgozott, világot üdvözítő tervében, mely végre a helyére került, hanem megpróbáljuk azt magunk elé képzelni a maga nyers valóságában, akkor talán valami ehhez hasonló kérdés hasít a szívünkbe.

 • 2015. 12. 24. - Karácsonyi hírlevél

  Az Örökös
  Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk: „Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott, és őrtornyot épített. Azután bérbe adta munkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből...

 • 2015. 09. 26. - Születésnapi hírlevél

  Mély hála van a szívemben, hogy 1993-ban az Emmaus otthon, 2005-ben templomunk szentelését ünnepelhettük. A hála mellett vannak bennem szorongató gondolatok és forró esedezések is.

 • 2015. 04. 06. - Húsvéti hírlevél

  „Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia." Lk 24,5-7

 • 2014. 12. 24. - Karácsonyi hírlevél

  „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” Mt 1,23

 • 2014. 09. 27. - Születésnapi hírlevél

  „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet és az Isten trónjának a jobbjára ült.” Zsid12,1-2

 • 2014. 06. 08. - Pünkösdi hírlevél

  Jöjj el, küldj el, tölts el tűzzel!

 • 2014. 04. 21. - Húsvéti hírlevél

  Húsvét nélkül lehet közösséget építeni, kirándulásokat szervezni, munkaprogramot összeállítani, munkacsoportokat létrehozni, családot meglátogatni, szomszédokkal jóban lenni, munkanaplót kitölteni, beszélgetni Bibliáról, lelkizni, épületeket felhúzni, fegyelmet tartani. De nem lehet elszakadni a bűntől, új életet nyerni, megújulni, hinni és megmaradni, kísértésnek győztesen ellenállni, beszélni az élő Jézussal, agapé szeretetet megismerni és megélni, megnyílt eget látni, örök életet nyerni.

 • 2013. 12. 23. - Karácsonyi hírlevél

  "De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk." (Gal 4,4)

 • 2013. 10. 05. - Születésnapi hírlevél

  Áldjad, lelkem, az Urat,

  És ne feleddel, mennyi jót tett veled!

  Zsolt 103,2

Események