Napi igék

Örömre derülnek, kik rátekintenek [az Úrra], nem pirul az arcuk. (Zsolt 34,6)

A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. (Róm 12,12)

Ef 4,(8-10)11-16 • Dán 1,1-21

A nyomorúság kohójában próbára tettelek. (Ézs 48,10b)

Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket mint gonosz nevet, az Emberfiáért. Örüljetek azon a napon, és ujjongjatok! Íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben… (lk 6,22-23)

Jn 17,20-26 • Kol 4,7-18

Isten ezt mondta Nóénak: Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel (…): nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. (1Móz 9,9-11)

El nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt… (Kol 1,23)

Mt 9,35-10,1(2-4)5-7 • Kol 4,2-6

Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. ha elesik is, nem marad fekve, mert az ÚR kézen fogja. (Zsolt 37,23-24)

De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. (Róm 8,37)

Jn 1,1-10 • Kol 3,18-4,1

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP (MISERICORDIA DOMINI)

Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik… (Jn 10,11.27-28)

Az ÚR kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet, és minden seregét Lelke erejével. (Zsolt 33,5-6)

Ki vagyok én, Uram, ó, URam? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? (2Sám 7,18)

Pál írja: [Isten] hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló… (1Kor 15,10)

Jn 10,11-16(27-30) • 1Pt 2,21b • Zsolt 23

Az ÚR parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. (Zsolt 19,9b)

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel. (Kol 3,16)

ApCsel 8,26-39 • Kol 3,12-17

Ne legyen jós, se varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző! Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik…. (5Móz 18,10.12)

A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. (Ef 5,9-11)

1Pt 2,1-10 • Kol 3,5-11

Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. (Zsolt 5,12c)

A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. (ApCsel 13,52)

Jn  17,9-19 • Kol 3,1-4

Megörvendeztette őket az ÚR… (Ezsd 6,22)

Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. (Lk 10,20)

Ézs 66,6-13 • Kol 2,16-23

Tisztítsd meg szívedet a gonosztól, ó, Jeruzsálem, hogy megszabadulhass! meddig maradnak még benned álnok gondolataid? (Jer 4,14)

Keresztelő János mondta: Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket… (Lk 3,8a)

Jób 42,7-13(14-17) • Kol 2,8-15

Események