Napi igék

Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt! (Zsolt 81,2)

Pál írja: Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. (1Kor 14,15b)

Jn 6,(60-62)63-69 • 2Sám 19,9b-41

Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. (4Móz 23,19a)

[Ő] hatalmas szavával hordozza a mindenséget. (Zsid 1,3)

Jel 5,6-14 • 2Sám 18,19-19,9a

Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene. (Jer 15,16)

De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. (Lk 11,28)

1Kor 14,6-9.15-19 • 2Sám 18,1-18

Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának! (Ézs 25,9b)

Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. (Lk 1,68)

Róm 15,14-21 • 2Sám 17,5-23

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten! (Zsolt 31,6)

Az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. (Róm 8,2)

1Sám 16,14-23 • 2Sám 16,15-17,4

[Az Urat] dicsérje éneked, mert ő a te Istened. (5Móz 10,21)

Jézus Krisztus mondja: Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. (Jel 22,13)

2Móz 15,(1-11)19-21 • 2Sám 16,1-14

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 4. VASÁRNAP (CANTATE)

Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. (Zsolt 98,1)

Jól láthatja utaimat Isten, és számontarthatja minden lépésemet. (Jób 31,4)

Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.

(Zsid 4,13) Lk 19,37-40 • Kol 3,12-17 • Zsolt 108

Az az egész nemzedék is atyái mellé került, és egy másik nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem azokat a tetteket, amelyeket véghezvitt Izráelért. (Bír 2,10)

Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus… feltámadt a halottak közül. (2Tim 2,8a)

1Móz 2,1-3 • 2Sám 15,13-37

[Az Úr] megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. (Zsolt 91,11-12)

Vajon ezek [az angyalok] nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. (Zsid 1,14)

1Móz 1,24-31 • 2Sám 15,1-12

Csodálatos az [Úr] terve, hatalmasan hajtja végre. (Ézs 28,29b)

Megkérdezte tőlük Jézus: Sohasem olvastátok az Írásokban: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő”? (Mt 21,42)

1Móz 1,20-23 • 2Sám 12,1-25

Események