Napi igék

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! (2Kor 13,13)

Az örökkévaló Királynak, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké, halleluja! (1Tim 1,17)

[Uram], te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz, és kezedben tartod. (Zsolt 10,14a)

Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: Asszony, megszabadultál betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. (Lk 13,12-13)

Jn 3,1-8(9-15) • Róm 11,(32)33-36 • Zsolt 68,1-19

URam, légy kegyelmes hozzám! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened! (Zsolt 41,5)

Pál írja: Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló… (1Kor 15,9-10)

ApCsel 18,1-11 • 1Kor 11,17-26

Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk! (Józs 24,16b)

Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. (Jn 6,68)

ApCsel 11,19-26 • 1Kor 11,2-16

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. (Ézs 9,1)

Amikor ezt [a csillagot] látták [a bölcsek], igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. (Mt 2,10-11)

ApCsel 11,1-18 • 1Kor 10,23-11,1

Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. (Zsolt 111,9)

Mert ő [Jézus Krisztus] engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. (1Jn 2,2)

ApCsel 8,(9-11)12-25 • 1Kor 10,14-22

Én, az ÚR vagyok a védelmezője, minduntalan öntözgetem. Éjjel-nappal őrzöm, hogy senki se bánthassa. (Ézs 27,3)

Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni. (1Kor 10,13b)

ApCsel 4,23-31 • 1Kor 10,1-13

PÜNKÖSD 2. NAPJA

Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek URa. (Zak 4,6)

Istenünk, ha kiárasztod Lelkedet, élet támad, halleluja! Új teremtés jön létre, megújul a földkerekség, halleluja! (Zsolt 104,30)

Ezt mondja az ÚR: A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem […]? (Ézs 66,1a)

Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? (1Kor 3,16)

Jn 20,19-23 • 1Kor 12,4-11 • Zsolt 150

PÜNKÖSD ÜNNEPE

Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek URa. (Zak 4,6)

Az Úr Lelke betölti a földkerekséget, halleluja, igéjével megvilágosít mindeneket, semmi sincs rejtve előtte, halleluja! (Bölcs 1,7)

Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak! (Ám 5,24)

Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. (Jn 16,13)

Jn 14,15-19(20-23a)23b-27 • ApCsel 2,1-21 • Ef 1,3-14

Az ÚR pedig azt mondta: Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. (2Móz 3,7)

Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek: „Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól”, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? (Jak 2,15-16)

Zak 4,1-14 • 1Kor 9,24-27

Ne sanyargasd a jövevényt, hiszen ti ismeritek a jövevény életét, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. (2Móz 23,9)

Akkor így válaszolnak neki az igazak: […] Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? […] A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. (Mt 25,37a.38a.40)

Jn 19,25-27 • 1Kor 9,19-23

Események