Napi igék

Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom. (Zsolt 38,10)

Hitetek próbája állhatatosságot eredményez. (Jak 1,3)

Zsid 13,10-16 • Ézs 56,1-8

Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. (1Krón 29,13)

És adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. (Ef 5,20)

1Thessz 5,9-15 • 2Pt 3,10-18

Kelyhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. (Ám 6,6)

Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. (1Tim 6,17-19)

1Kor 3,9-15 • 2Pt 3,1-9

Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. (Zsolt 98,3)

Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? (Mk 4,21)

1Pt 1,13-21 • 2Pt 2,12-22

Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. (Ézs 57,15)

Jézus… meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok… (Mk 6,34)

Zsid 12,18-25 • 2Pt 2,1-11

AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ UTOLSÓ (ÖRÖK ÉLET) VASÁRNAPJA

Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. (Lk 12,35)

Íme, új eget és új földet teremt az Úr, és népe örvendez benne örökké. (Ézs 65,17-18)

Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító. (Ézs 43,11)

Egy az Úr, egy a hit, egy a kereszténység, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. (Ef 4,5-6)

Mt 25,1-13 • Jel 21,1-7 • Ézs 26,7-19

[Istenem,] szereteted az életnél is jobb… (Zsolt 63,4)

És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. (1Jn 4,16)

Jel 20,11-15 • 2Pt 1,12-21

Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. (Dán 2,21a-b)

Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet… (Jel 15,3-4)

 Zsid 13,17-21 • 2Pt 1,1-11

Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. (Zsolt 34,9)

Jöjjetek, mert már minden készen van! (Lk 14,17)

Lk 15,1-10 • JSir 5,1-22

Urunk, Istenünk, más urak voltak a gazdáink, nem te, de csak a te nevedet dicsérjük. (Ézs 26,13)

Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. (ApCsel 5,29)

Lk 13(1-5)6-9 • JSir 3,34-66

Események