Napi igék

Segíts, URam, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. (Zsolt 12,2)

Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: Vajon ti is el akartok menni? (Jn 6,67)

1Kor 3,9-15 • Mt 25,14-30

Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. (Zsolt 119,130)

Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. (Ef 5,8)

Ézs 35,8-10 • Mt 25,1-13

Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nincstelent ne sanyargassátok… (Zak 7,10)

Ti azonban nem így tanultátok Krisztust. (Ef 4,20)

Zsid 12,18-25 • Mt 24,45-51

AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ UTOLSÓ (ÖRÖK ÉLET) VASÁRNAPJA

Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. (Lk 12,35)

Íme, új eget és új földet teremt az ÚR, és népe örvendez benne örökké. (Ézs 65,17-18)

Jó az ÚR! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül. (Náh 1,7)

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. (Mt 7,7)

Mt 25,1-13 • Jel 21,1-7 • Zsolt 126

Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az ÚR mondott. (2Móz 24,7b)

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. (Jak 1,22)

2Pt 3,(13)14-18 • Mt 24,32-44

Ezt mondom: Népem ő, és ő ezt  mondja: Az ÚR az én Istenem! (Zak 13,9c)

És ő [Isten] velünk fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről… (Jel 21,3-4)

Zsid 13,17-21 • Mt 24,29-31

Istenem, te tudod, milyen balga voltam, vétkeim nincsenek elrejtve előtted. (Zsolt 69,6)

Őbenne [Jézus Krisztusban] van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint… (Ef 1,7)

2Thessz 1,3-12 • Mt 24,15-28

Hogy is lehetne igaza az embernek Istennel szemben? ha kedve támadna vele perbe szállni, ezer kérdés közül egyre sem tudna válaszolni. (Jób 9,2b-3)

Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. (Lk 15,18)

Lk 13, (1-5)6-9 • Mt 24,1-14

Az ÚR segített el bennünket egészen idáig! (1Sám 7,12b)

Pál írja: De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek… (ApCsel 26,22)

Jer 8,4-9 • Júd 17-25

Fordulj hozzánk, URam! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! (Zsolt 90,13)

Jézus mondja: Ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. (Jn 14,3)

Mt 25,14-20 • Júd 1-16

Események