Napi igék

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP

Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka… (Ef 2,8)

Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok! Könyörülj rajtam, hallgass meg, Istenem! (Zsolt27,7)

Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is… (Dán 9,7)

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka… (Ef 2,8)

Lk 5,1-11 • 1Kor 1,18-25 • Zsolt 73

Az ÚR erőt ad népének… (Zsolt 29,11)

Amikor látták, milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Azt is megtudták, hogy Jézussal voltak… (ApCsel 4,13)

Jón 4,1-11 • 1Kir 18,25-46

Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. (Zsolt 145,4)

Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. (2Kor 4,15)

Fil 2,1-5 • 1Kir 18,1-24

Az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak… (Zsolt 91,9)

Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk… (2Kor 3,12)

1Kor 12,19-26 • 1Kir 17,17-24

Azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének… (Ézs 29,14)

Sokan hallgatták [Jézust], és álmélkodva így szóltak: Honnan kapta ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és hogyan lehet, hogy ilyen csodák történnek általa? (Mk 6,2b)

Mk 11,(20-21)22-26 • 1Kir 17,7-16

Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. (Zsolt 31,23)

Egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson… Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide! (Mk 10,46-48.49a)

2Kor 2,5-11 • 1Kir 16,29-17,6

Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. (Zsolt 103,12)

De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem… (Róm 5,20b)

Gal 6,1-5 • 1Kir 14,1-20

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP

Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. (Gal 6,2)

Nagy a te irgalmad, Uram, és minden parancsolatod szilárd! (Zsolt 119,145a.151b)

Vigadjatok és örüljetek az ÚRnak, a ti Isteneteknek! (Jóel 2,23a)

[Krisztus Jézusban, a mi Urunkban] van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. (Ef 3,12)

Lk  6,36-42 • Róm 12,17-21 • Zsolt 106,24-48

Így szól az ÚR: Hozzátok fordulok, megszaporítalak és megsokasítalak benneteket, és fenntartom veletek szövetségemet. (3Móz 26,9)

Mert Istennek minden ígéretére őbenne [Krisztus Jézusban] van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. (2Kor 1,20)

Jón 3,1-10 • 1Kir 13,11-34

Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat! (Zsolt119,73)

Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást… (1Jn 3,23)

Gal 3,6-14 • 1Kir 12,33-13,10

Események