Napi igék

Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen. (Dániel 6,27)

Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! (Lk 11,2)

Jn 8,3-11 • 4Móz 10,11-36

Ne mondd: Ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele, megfizetek mindenkinek cselekedete szerint! (Péld 24,29)

És ha naponta hétszer vétkezik ellened [a testvéred], és hétszer visszatér hozzád ezt mondva: Megbántam – akkor is bocsáss meg neki! (Lk 17,4)

1Sám 17,38-51 • 4Móz 9,15-23

Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név. (Zak 14,9)

[Jézus Krisztus] Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. (Fil 2,6-7)

Mt 23,1-12 • 4Móz 6,22-27

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 11. VASÁRNAP

Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5)

De ha nem hisztek, nem maradtok meg! (Ézs 7,9b)

Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e! Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? (2Kor 13,5)

Lk 18,9-14 • Ef 2,4-10 • Zsolt 17

Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette [Illést], és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! (1Kir 19,7)

Add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. (ApCsel 4,29)

5Móz 4,27-35(36-40) • ApCsel 28,17-31

Ezt mondta Isai a fiának, Dávidnak: Tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid! (1Sám 17,18)

Akár Tituszról van szó, aki nekem társam és közöttetek munkatársam, akár a mi testvéreinkről, a gyülekezetek küldöttei ők: Krisztus dicsősége. Tanúsítsatok tehát irántuk szeretetet, és mutassátok meg nekik, hogy méltón dicsekedtünk veletek a gyülekezetek előtt. (2Kor 8,23-24)

JSir 5,1-22 • ApCsel 28,1-16

Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el! (Zsolt 62,11b)

Barnabás…, ami azt jelenti: Vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. (ApCsel 4,36,37)

Róm 11,25-32 • ApCsel 27,27-44

Mert Istenetek, az Úr istenek Istene és uraknak Ura. Ő a nagy, erős és félelmetes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. (5Móz 10,17)

Jézus… így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. (Mt 28,18)

Jn 4,19-26 • ApCsel 27,13-26

De megkegyelmezett nekik az Úr, megkönyörült rajtuk, és feléjük fordult az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségért. Nem akarta őket elpusztítani, és nem vetette el őket maga elől mindeddig. (2Kir 13,23)

Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. (Gal 3,29)

JSir 1,1-11 • ApCsel 27,1-12

Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. (JSir 3,31-32)

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)

Róm 11,1-12 • ApCsel 26,24-32

Események