Napi igék

JÚNIUS

Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek. (Péld 16,24)

Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. (Zsolt 111,2)

A mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. (Ef 1,17)

Jel 4,1-11 • Fil 1,12-26

Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. (Zsolt 71,18)

Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. (2Kor 4,16)

Jn 18,33-38 • Fil 1,1-11

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

Jézus Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32)

Nem hagysz engem a holtak hazájában. (Zsolt 16,10)

[Jézus] üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. (Zsid 7,25)

Lk 24,(44-49)50-53 • ApCsel 1,3-11 • Zsolt 110

De az Úr terve örökké megmarad. (Zsolt 33,11)

Pál mondja: Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és örökséget adjon a szentek közösségében. (ApCsel 20,32)

Mk 9,14-29 • 2Sám 24,1-25

Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! (Zsolt 95,1)

Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. (ApCsel 2,46-47a)

Lk 18,1-8 • 2Sám 23,1-7

Ezért magasztallak, Uram, a népek között, zsoltárt éneklek nevednek. (Zsolt 18,50)

Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. (ApCsel 4,20)

Mk 1,32-39 • 2Sám 21,1-14

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 5. VASÁRNAP (ROGATE)

Szüntelenül imádkozzatok! (1Thessz 5,17)

Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,20)

Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. (Zsolt 116,1)

Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. (Mt 6,6)

Lk 11,1-10(11-13) • 1Tim 2,1-6a • Zsolt 77

Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt! (Zsolt 81,2)

Pál írja: Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. (1Kor 14,15b)

Jn 6,(60-62)63-69 • 2Sám 19,9b-41

Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. (4Móz 23,19a)

[Ő] hatalmas szavával hordozza a mindenséget. (Zsid 1,3)

Jel 5,6-14 • 2Sám 18,19-19,9a

Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene. (Jer 15,16)

De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. (Lk 11,28)

1Kor 14,6-9.15-19 • 2Sám 18,1-18

Események