Napi igék

KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)

De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet. (Zsolt 54,6)

Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. (Júd 24-25)

Lk 2,(22-24)25-38(39-40) • 1Jn 1,1-4 • Mt 4,1-11

Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek! (Neh 8,10b)

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel. (Róm 15,13)

1Jn 4,11-16a • Mt 3,13-17

Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. (Péld 15,13)

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja…, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. (2Kor 1,3-4)

Mt 2,13-18 • Mt 3,1-12

Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, és el ne forduljatok tőlem: ne tiszteljetek más isteneket, és ne imádjátok azokat. (5Móz 11,16)

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. (Gal 5,1)

Jn 21,20-24 • Mt 2,13-23

KARÁCSONY 2. NAPJA (ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPE)

Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. (Tit 3,4)

Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Hálaáldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. (Zsolt 116,15.17)

Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni. (1Móz 2,18)

[Simeon] akkor karjába vette [a gyermek Jézust], áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet. (Lk 2,28-30)

Jn 1,1-5(6-8)9-14 • Zsid 1,1-3(4-6) • Mt 2,1-12

KARÁCSONY ÜNNEPE

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)

Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. (Zsolt 28,7)

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20)

Lk 1,(1-14)15-20 • Tit 3,4-7 • Mt 1,18-25

SZENTESTE

Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. (Tit 2,11)

Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán! (Zsolt 28,1a)

Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus. (Lk 2,11)

Mt 1,(1-17)18-21(22-25) • Róm 1,1-7 • Mt 1,1-17

ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel! (Fil 4,4-5)

Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. (Zsolt 34,8)

És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. (Lk 2,9-10)

Lk 1,(39-45)46-55-(56) • Fil 4,4-7 • Zsolt 130

Mind boldog, aki hozzá menekül! (Zsolt 2,12)

Pál írja: Tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. (2Tim 1,12)

Jel 22,16-17.20-21 • Ézs 35,1-10

Az igaznak az emlékezete áldott. (Péld 10,7)

Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. (Mt 13,43a)

Jel 3,7-8.10-11(12) • Ézs 33,17-24

Események