Napi igék

Ha így határoz a Seregek Ura, ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza? (Ézs 14,27)

Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? (Róm 8,31b)

Mt 6,6-13 • 1Móz 11,1-9

Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat. (Zsolt 18,7)

[Jézus] ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: Legyen a ti hitetek szerint! Erre megnyílt a szemük. (Mt 9,29,30a)

Kol 2,1-7 • 1Móz 9,18-29

Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, meghajolt, és ezt kérdezte tőle: Mit akar mondani szolgájának az én Uram? (Józs 5,14b)

A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. (Mt 13,16)

Ef 1,3-10 • 1Móz 9,1-17

Ha testvéred – még ha anyád fia is – vagy a saját fiad, leányod, a feleséged, akit karjaidba zársz, vagy testi-lelki jó barátod titokban így csábítgat: Menjünk, és tiszteljünk más isteneket…, ne engedj neki! (5Móz 13,7.9)

Krisztus szabadságra szabadított meg minket. (Gal 5,1)

Róm 8,26-30 • 1Móz 8,13-22

Hirdetem nevedet testvéreimnek. (Zsolt 22,23)

Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. (Mt 28,8)

1Kor 2,11-16 • 1Móz 8,1-12

Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám. (Jer 24,7b)

Ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura! (ApCsel 10,36)

ApCsel 10,37-48 • 1Móz 7,17,24

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8,14)

Túláradó haragomban ez pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked – mondja megváltó urad. (Ézs 54,8)

Nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz? (Róm 2,4)

Mt 3,13-17 • Róm 12,1-8 • Zsolt 71

A népek… varázslókra és jósokra hallgatnak, de neked ezt nem engedi meg Istened, az Úr. (5Móz 18,14)

Pál írja: Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát mindenki lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. (Kol 1,9-10)

Zak 8,20-23 • 1Móz 7,1-16

Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. (Zsolt 4,8)

Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. (1Tim 6,17)

Ézs 66,18-23 • 1Móz 6,5-22

Istenünk ereje velünk volt, és megóvott bennünket. (Ezsd 8,31b)

Jézus mondja: Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. (Jn 10,27-28)

1Jn 1,5-7 • 1Móz 4,1-16

Események