Napi igék

Láthattad, hogy egész úton, amelyen jártatok, úgy vitt téged Istened az Úr, ahogy a fiát viszi az ember. (5Móz 1,31)

Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. (1Jn 4,16a)

Jn 17,20-26 • 2Sám 2,1-11

Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. (1Sám 30,6b)

Pál írja Filemonnak: Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban…, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. (Filem 4,6)

Mt 9,35-10,1(2-4)5-7 • Róm 16,17-27

Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe! (jer 60,5)

Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. (Jn 6,68)

Jn 10,1-10 • Róm 16,1-16

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP (MISERICORDIA DOMINI)

Az Úr szeretetével tele van a föld. (Zsolt 33,5)

Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor… Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik… (Jn 10,11.27-28)

Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogy az egyik ember beszél a másikkal. (2Móz 33,11a)

[A tanítványok] így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az Úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat? (Lk 24,32)

Jn 10,11-16(27-30) • 1Pt 2,21b-25 • Zsolt 23

Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. (Zsolt 60,14)

Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. (Kol 3,17)

ApCsel 8,26-39 • Róm 15,22-33

A népek szeme láttára mutatom meg rajtatok, hogy szent vagyok. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor beviszlek benneteket Izráel földjére, abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom. (Ez 20,41-42)

Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,20)

1Pt 2,1-10 • Róm 15,14-21

Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öregembert! (3Móz 19,32)

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. (Fil 2,3)

Jn 17,9-19 • Róm 15,7-13

MÁJUS

Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs is rajtad kívül isten. (2Sám 7,22)

Nincs jobb, mint ha örül az ember a munkájának, mert ez jutott neki. (Préd 3,22)

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. (Kol 1,12)

Ézs 66,6-13 • Róm 15,1-6

Ne csapjátok be honfitársatokat! Féld Istenedet! (3Móz 25,17)

Jézus mondja: Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. (Jn 13,15)

Jób 42,7-13(14-17) • Róm 14,13-23

Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. (Préd 12,14)

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. (Mt 5,8)

1Móz 32,22b-32 • Róm 14,1-12

Események