Napi igék

Dávid így imádkozott: A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat. (2Sám 7,21)

Abban nyilvánult meg Isten irántunk aló szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. (1Jn 4,9)

Ef 4,17-24 • 1Móz 3,14-24

Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled! (Zsolt 25,3)

Pál írja: Ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak: kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket. (2Kor 7,5-6)

4Móz 24,15-17a(17b-19) • 1Móz 3,1-13   

Megolvasztom, megvizsgálom [népemet]. (Jer 9,6)

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. (Jak 1,12)

1Jn 3,1-6 • 1Móz 2,18-25

VÍZKERESZT ÜNNEPE

Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. (1Jn 2,8)

Így szól az Úr: Bárcsak rám hallgatna népem! (Zsolt 81,14)

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy meg tagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban. (Tit 2,11-12)

Mt 2,1-12 • Ef 3,1-7 • Zsolt 72

Előttem hajlik meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, és ezt mondják rólam: Csak az Úrnál van igazság és erő! (Ézs 45,23b-24a)

Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható. (Jel 1,8)

1Móz 9,12-17 • 1Móz 2,4b-17

Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? – így szól a Seregek Ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. (Hag 1,9)

[Legyetek] a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. (Róm 12,11)

1Móz 21,1-7 • 1Móz 1,26-2,4a

Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. (Zsolt 97,10b)

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)

2Móz 2,1-10 • 1Móz 1,14-25

[József] ezt mondta  [testvéreinek]: Ne civakodjatok az úton! (1Móz 45-24)

Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. (Kol 3,13a)

Józs 24,1-2a.13-18.25-26 • 1Móz 1,1-13

JANUÁR

Isten ezt mondta: Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. (1Móz 9,13)

ÚJÉV

Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. (Kol 3,17)

A szegény ember igazságát ne ferdítsd el peres ügyében! (2Móz 23,6)

Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt. (Lk 16,19-20)

Lk 4,16-21 • Jak 4,13-15 • Zsolt 8

ÓÉV ESTE

Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. (Zsolt 103,8)

Dávid így imádkozott: Most azért, Uram Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népnek tettél, és tégy úgy, ahogy megígérted! (2Sám 7,25)

mert Istennek minden ígéretére [Jézus Krisztusban] van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. (2Kor 1,20)

Lk 12,35-40 • Róm 8,31b-39 • Mt 4,12-17

Események