Napi igék

BÖJT 1. VASÁRNAPJA  (INVOCAVIT)

Ha kiált hozzám, meghallgatom. (Zsolt 91,15)

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáig lerombolja. (1Jn 3,8b)

Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim…, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Megvallottam neked vétkemet. (Zsolt 32,3-5)

Így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. (Lk 15,10)

Mt 4,1-11 • Zsid 4,14-16 • Zsolt 64

És ahogy gondom volt arra, hogy kigyomláljam és leromboljam…, úgy gondom lesz arra is, hogy fölépítsem és elplántáljam őket – így szól az Úr. (Jer 31,28)

Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által. (1Thessz 5,9)

Zak 7,2-13 • 1Sám 8,1-22

Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. (Ézs 42,8)

Egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala. (1Kor 8,6)

Róm 7,14-25a • 1Sám 7,2-17

Népét megoltalmazza az Úr, és erőssége lesz Izráel fiainak. (Jóel 4,16b)

Akik odamenekültünk, megragadjuk az előttünk levő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. (Zsid 6,18-19)

Kol 3,(5-7)8-11 • 1Sám 6,1-7,1

Ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtam hűségesen! (Zsolt 31,17)

Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára. (Lk 1,46-48)

Mt 6,16-21 • 1Sám 5,1-12

Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. (Péld 4,18)

Jézus mondja: Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. (Jn 8,12)

Lk 5,33-39 • 1Sám 4,12-22

Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik, és a mélybe néz, az égre is, a földre is? Fölemeli a porból a nincstelent. (Zsolt 113,5-7)

[Jézus Krisztus] Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. (Fil 2,6-7)

Lk 13,31-35 • 1Sám 4,1-11

ÖTVENED VASÁRNAP (ESTO MIHI)

Légy erős kősziklám! (Zsolt 31,3)

Jézus így szólt a tanítványokhoz: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe,  és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak. (Lk 18,31)

[Az Úr] pártját fogja a szegénynek, megszabadítja a halálos ítélettől. (Zsolt 109,31)

Amikor továbbra is faggatták, [Jézus] felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. (Jn 8,7)

Mk 8,31-38 • 1Kor 13,1-13 • Zsolt 62

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. (5Móz 8,3b)

Jézus mondja: Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet. (Jn 6,63)

Mt 13,31-35 • 1Sám 3,1-21

MÁRCIUS

Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok. (1Sám 7,3)

Az Úr utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át. (Ézs 43,16)

Semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. (Fil 1,28a)

2Tim 3,10-17 • 1Sám 2,27-36

Események