Napi igék

Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé…Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. (Ézs 40,6c.8)

Jézus mondja: az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. (Mt 24,35)

1Thessz 1,2-10 • 1Sám 2,12-26

Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem. (Ez 34,16)

Jézus mondja: Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem egy el megkeresni az eltévedtet? (Mt 18,12)

Lk 6,43,49 • 1Sám 2,1-11

Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való. (3Móz 19,34)

János írja: Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket Istenhez méltóan engeded útnak. (3Jn 5-6)

Ez 33,30-33 • 1Sám 1,21-28

Azokban a napokban, abban az időben – így szól az Úr – keresni fogják Izráel bűnét, de nem lesz, és Júda vétkeit, de nem fogják találni, mert megbocsátok. (Jer 50,20)

[Mi] még dicsekszünk is Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. (Róm 5,11)

5Móz 32,44-47 • 1Sám 1,1-20

HATVANAD VASÁRNAP

Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. (Zsid 3,15)

Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. (Zsolt 89,2)

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,16)

Lk 8,4-8(9-15) •  Zsid 4,12-13 • Zsolt 61

Eljön az idő – így szól az Úr -, amikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt; must csorog majd a hegyekről, folyik mindenütt a halmokról. Jóra fordítom majd népemnek, Izráelnek a sorsát. Az elpusztult városokat fölépítik és azokban fognak lakni. Szőlőket ültetnek, és isszák azok borát, kerteket művelnek, és eszik azok gyümölcsét. (Ám 9,13-14)

A város főútjának közepén a folyó két ága között van az élet fája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. (Jel 22,2)

1Kor 1,26-31 Róm 11,25-36

Nem mondja többé Sion lakója, hogy beteg, az ott lakó nép bűnei bocsánatot nyernek. (Ézs 33,24)

[Krisztus] által járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk. (Róm 5,2)

Mal 3,13-18 • Róm 11,11-24

A tévedéseket ki veheti észre? Titkos bűnök miatt ne büntess meg! (Zsolt 19,13)

Jézus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el. (Jn 6,37)

1Kor 3,(1-3)4-8 • Róm 11,1-10

Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. (Zsolt 143,6)

Jézus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)

Róm 4,1-8 • Róm 10,14-21

Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem. (Zsolt 119,81)

Így szólt Jézus…: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. (Jn 8,31)

5Móz 7,6-12 • Róm 10,5-13

Események